środa, 5 listopada 2014

Honey and Clover

Hej, odkąd poszłam do liceum, nie mam już tak wiele czasu na publikowanie postów - będą się one ukazywać jeszcze rzadziej i mniej regularnie niż dotychczas. Zawsze sprawiało mi to jednak przyjemność, więc nie porzucę tego zupełnie.

Dzisiaj przedstawiam serię Honey and Clover. Nie miałam wprawdzie przyjemności obcowania z nią, dlatego też tłumaczenia mogą być nieco wyrwane z kontekstu, za co z góry przepraszam.

Honey and Clover:

I realized why I was lost… It’s not because I don’t have a map… It’s because I don’t have a destination…
Wreszcie zrozumiałem, czemu się zgubiłem... Bynajmniej nie z powodu braku mapy... To dlatego, że brakowało mi celu.
Takemoto Yuuta (Honey and Clover)

When I was little, I didn’t understand why ferris wheels existed.
They were just sluggish and went up high. I got bored with it after only one ride.
The roller coaster and the loop slider… I only paid attention to the thrilling rides.
But… I kind of understand now. Ferris wheels are for slowly cutting across the sky with the person you like and maybe saying things like, “Isn’t this a little scary?”.
Jako małe dziecko nie rozumiałem, po co buduje się diabelskie młyny.
Były powolne i tylko wznosiły się w górę. Już po jednej przejażdżce uznałem je za nudne.
Roller coastery i spiralne zjeżdżalnie... Tylko ekscytujące przejażdżki mnie interesowały.
Ale... wydaje mi się, że teraz wreszcie zrozumiałem. Diabelskie młyny istnieją po to, by powoli posuwać się po niebie z ukochaną osobą, mówiąc coś w stylu "Nie jest to nieco straszne?".

I’d been wondering whether there is a meaning to a failed love… Is something that disappeared the same as something that never existed? But now I now there is—There was a meaning right here.. Because despite the heartbreak, i’m still glad that i fell in love with you.
Zastanawiałem się, czy jest sens w nieudanej miłości... Jeśli coś zniknęło, może tak naprawdę nigdy nie istniało? Ale teraz wiem... Sens jest właśnie tutaj. Ponieważ nawet ze złamanym sercem, wciąż jestem szczęśliwy, że cię pokochałem.
Takemoto Yuta

“When I was little, I was out riding my brand-new blue bicycle when I decided to see how far I could keep going without looking back even once.
I could feel with my back how my neighborhood was receding, further and further away... but I kept pedaling with all my might, my mind almost going blank. All I could hear was the sound of my own heart, thumping wildly in my ears. Even now, I remember it sometimes. What exactly was I trying to do that day? What was it that I wanted to prove?
It's no good. My mind just keeps fogging over. I have this irritating sound stuck in my head. What is it? This sound... Ohh... I know what it is.
This is... the sound of emptiness.”
Jako małe dziecko jeździłem swoim nowiutkim, niebieskim rowerem i pewnego dnia postanowiłeem sprawdzić, jak daleko jestem w stanie dojechać bez oglądania się za siebie.
Na plecach czułem oddalające się sąsiedztwo, pędząc wciąż dalej i dalej... ale wciąż pedałowałem ze wszystkich sił, niemal na skraju wytrzymałości.... Słyszałem tylko dźwięk bicia mojego serca, wybrzmiewający dziko w moich uszach. Nawet teraz co jakiś czas wraca to do mnie. Co właściwie chciałem wtedy zrobić? Co zamierzałem udowodnić?
To nie jest dobre. Mój umysł cały czas jest zamglony. W głowie mam tylko ten irytujący dzźwięk... Co to? Ten odgłos... Och... Wiem, czym jest.

“Loneliness comes suddenly like waves and recedes just as fast. That continues on forever. It’s the same for you. It’s the same for everyone.”
Samotność nachodzi cię nagle, jak fala, i tak samo szybko odchodzi. I tak w kółko. Tak jest z tobą. Tak jest z każdym.

“No need for everyone to look the same.
The secret is to wear what suits you best!”
Czemu każdy miałby wyglądać tak samo?
Sekretem jest ubieranie tego, co ci najbardziej pasuje!

“As time passes, the day will come when everything will fade to memories. But those miraculous days, when you and I, along with everyone else, searched together for just that one thing, will continue revolving forever somewhere deep in my heart, as my bittersweet memory.”
Czas leci, nadejdzie dzień, w którym wszystko to zmieni się we wspomnienia. Ale te cudowne dni, kiedy ty i ja, razem z wszystkimi, szukaliśmy tylko tej jednej rzeczy, będą się obracać gdzieś w głębi mojego serca, jako moje słodko-gorzkie wspomnienia.
Takemoto Yuuta

“You choose to give up or make an effort. There are only these two choices for humans to choose from. You have to honestly tell them your feelings. The rest is up to them. To make an effort, or to give up would then be their choice. It was the same for you. It’s the same for everyone.”
Wybierasz - poddajesz się albo się starasz. Tylko takiego wyboru może dokonać człowiek. Musisz uczciwie wyznać im swoje uczucia. Reszta zależy od nich. Poddadzą się czy może postarają - to ich wybór. Taki sam jak Twój, Taki sam jak każdego.

“To wish for your own happiness is sometimes coupled with another person’s unhappiness. Since I couldn’t pray for my own happiness, I prayed to the moon in the night sky for the happiness of the one whose warm hand I held.”
Życzenie własnego szczęścia czasami wiąże się z cudzym nieszczęściem. Odkąd jednak nie mogłam modlić się o własne szczęście, modliłam się do księżyca na nocnym niebie o szczęście tego, którego trzymałam za rękę.

“Every time we think about being happy again, it hurts to be alive.
Because it seems an inordinate thing for us to wish for.
And because we think that day will never come for us.
And that's why the only thing we can do for now...
...is just try to get through each night.”
Każdego dnia, w którym myślimy o powrocie do szczęśliwych dni, życie staje się bolesne.
Gdyż to wygląda na wygórowane życzenie.
A także ponieważ myślimy, że takie dni już nigdy dla nas nie nadejdą.
I właśnie dlatego, jedyną rzeczą, jaką możemy teraz zrobić...
... to po prostu próbować przetrwać każdą noc.

“Complaining about your luck is not allowed. Rokutarou, you’re not the only one that matters but they leave that aside and do their best.If you start comparing misfortunes, it would never end. What’s the meaning in that? Everyone knows you had a hard time.”
Nie wolno narzekać na swoje szczęście. Rokutarou, nie tylko ty się liczysz, ale oni odłożyli to na bok i dali z siebie wszystko. Kiedy już zaczniesz porównywać swojego pecha, nigdy nie skończysz. Jakie to ma znaczenie? Każdy wie, że masz za sobą trudny okres.

“I had wanted to call him. There were so many things I wanted to talk to him about. And that I wanted to ask him about. But... I kind of hated myself... for feeling that way. Because... thinking about Nomiya-san... felt like a betrayal of myself, of everything I'd felt for the past six years. It made my feelings for Mayama seem like a lie.
Other people might think it's pathetic. That I'm pathetic.
But my feelings for Mayama... My love for him...Was the only thing I had. It was my treasure. My cold, bright treasure.
Dear God. I never wanted to be saved. I wanted to stay miserably in love with Mayama forever.
I wanted to stay in love with him for ten years, twenty years, so he would know just how strong my love was. ...Even though I knew that would be totally meaningless.”
Naprawdę chciałam do niego zadzwonić. Było tyle rzeczy, o których chciałam z nim porozmawiać. I o które chciałam zapytać. Ale... do pewnego stopnia... nienawidziłam siebie za takie pragnienia. Gdyż... myśląc o Nomiya-san... czułam się jakbym zdradzała siebie - wszystko, co czułam przez ostatnie sześć lat. Jak gdyby moje uczucia do Mayamy były kłamstwem.
Inni ludzie mogą myśleć, że to żałosne. Że ja jestem żałosna.  Ale moje uczucia do Mayamy, moja miłość do niego... Była wszystkim, co miałam. Moim skarbem. Moim chłodnym, jasnym skarbem.
Drogi Boże, nigdy nie chciałam być ocalona. Chciałam zachować na zawsze tę żałosną miłość do Mayamy. Chciałam go kochać przez 10, 20 lat, żeby po prostu wiedział, jak silna była moja miłość.... Nawet jeśli wiedziałam, że to nie miało żadnego znaczenia.

“Records exist to be broken.”
Rekordy istnieją po to, aby je pobijać.
Morita Shinobu

“Why must people chase after things that are impossible to reach? Why must people continue to walk forward while following a goal they can’t see? I don’t know the reason why. However, there is just one thing which is certain. I was the one who chose a spring where nothing began and nothing changed.”
Czemu ludzie gonią rzeczy, do których nie da się dotrzeć? Czemu ludzie muszę wciąż iść naprzód zmierzając do celu, którego nie mogą zobaczyć? Nie znam przyczyny. Jednak jest tylko jedna rzecz, która jest pewna. To ja wybrałem wiosnę tam, gdzie nic się nie zaczęło ani nie zmieniło.
Takemoto Yuuta

“Fireworks disappear right away, but it’s something to see with your friends. Even if you forget the colours and the shapes of the fireworks, you will always remember the faces of the friends next to you.”
Fajerwerki bardzo szybko znikają, lecz powinno się je oglądać z przyjaciółmi. Wtedy nawet jeśli zapomnisz ich kolory i kształty, na zawsze zapamiętasz twarze twoich przyjaciół obok ciebie.
ojciec Ayumi’s

poniedziałek, 4 sierpnia 2014

Death Note, part 4: Near i Mello


Dzisiaj kontynuacja serii postów o Death Note. Przedstawiam dwóch największych detektywów (po L). Near, właść. Nate River

pseudonimy: N, (trzeci) L,
wiek: 17-18 lat
opis: Pierwszy z następców L. Bardzo inteligentny, spokojny i opanowany oraz silny psychicznie, a przy tym wszystkim także dziecinny - tak z wyglądu, jak i upodobań. Utalentowany detektyw, próbujący kontynuować dzieło L.“Nobody can tell what is right and what is wrong; what is righteous and what is evil. Even if there is a god and I had his teachings right before me, I would think it through and decide if that was right or wrong myself.”
Nikt nie może mówić mi, co jest dobre, a co złe; co jest prawe, a co nikczemne. Nawet gdyby istniał bóg i ja miałbym jego nauki pod ręką, przemyślałbym je dokładnie i sam zdecydował, co jest dobre a co złe.

“Don’t worry Commander Rester, making assumptions is part of any investigation, if we’re wrong all it’ll cost is an apology.” (Episode 30)
Nie martw się, Komandorze Rester, przypuszczenia to część każdego śledztwa, całą ceną naszego błędu będą przeprosiny.

“No. You’re just a murderer, Light Yagami. And this notebook is the deadliest weapon in the history of mankind. You yielded to the power of the Shinigami and the notebook and you have confused yourself with a god. In the end, you’re nothing more than a crazy serial killer. That’s all you are. Nothing more, and nothing less.” (Episode 37)
Nie. Jesteś po prostu mordercą, Light'cie Yagami. A ten zeszyt jest najbardziej śmiercionośną bronią w historii ludzkości. Uległeś sile Shinigami i zeszytu, pomyliłeś siebie z bogiem. Jednak na samym końcu, nie jesteś już nikim więcej niż szalonym, seryjnym mordercą. To wszystko, czym się stałeś. Niczym więcej, ani niczym mniej.

“Light Yagami, L, Kira, you have lost.” (Episode 37)
Lighcie Yagami, L, Kira... przegraliście.

“If you can’t win the game, if you can’t solve the puzzle, you’re nothing but a loser.”
Jeśli nie możesz wygrać gry, jeśli nie potrafisz ułożyć układanki, jesteś tylko kolejnym przegranym.

“Keep all important information in your mind only.”
Wszystkie ważne informacje trzymaj tylko w swojej głowie.

“Together we can surpass L.”
Razem możemy przewyższyć L.

Mello


pseudonim: M
wiek: 19-20 lat
opis: Drugi z następców L, również ponadprzeciętnie inteligentny. Przeszkadza mu jednak bycie tym "drugim" - po Nearze. Pragnie go pokonać, udowodnić swoją wyższość.


"I'll live my own way." (Chapter 61)
Będę żył po swojemu.

"In the end there is no greater motivation than revenge." (Chapter 64)
Ostatecznie, nie ma lepszej motywacji niż zemsta.

"He's terribly reasonable, this new L." (Chapter 64)
Ten nowy L jest okropnie rozsądny.

"Near, you say clever things." (Chapter 77)
Near, mówisz mądrze.

"Matt... I didn't mean for you to get killed... I'm so sorry..." (Chapter 99)
Matt... Nie chciałem, żebyś został zabity... Przepraszam...

"No matter what I have to do, I will get it before Near."
Nieważne, co muszę zrobić, zdobędę to przed Nearem.

"I'll kill anyone who gets in my way. I'll be number one."
Zabiję każdego, kto wejdzie mi w drogę. Zostanę numerem 1.

"I'm not a tool for you to use to solve the puzzle."
Nie jestem narzędziem, którego możesz użyć, aby ułożyć puzzle.

"Our goal is the same, I'll wait for you there."
Nasz cel jest taki sam, czekam tam na ciebie.

Lekcja druga: Gatunki mangi i anime - podział ze względu na wiek

Miałam stworzyć więcej postów "z teorii" mangi i anime już dawno, ale natłok zajęć sprawił, że nie miałam czasu, by się tym zająć.

Dzisiaj przedstawię cztery rodzaje mangi i anime: shoujo, shounen, josei oraz seinen. Jest to podział ze względu na odbiorcę - jego płeć i wiek. 


Shoujo (shojo)

to gatunek przeznaczony dla dorastających (nastoletnich) dziewcząt.

Cechy:
- występowanie romansu jako głównego wątku
- ukazanie problemów wieku dojrzewania (często związanych z pierwszą miłością)
- szczęśliwe zakończenie
- dziewczyna główną bohaterką (oglądamy wydarzenia z jej perspektywy)
- autorem zazwyczaj kobieta
- zazwyczaj dość prosta fabuła

Rzecz jasna mogą występować elementy horroru, fantasy czy science-fiction. 

Najpopularniejsze mangi shoujo:
* Czarodziejka z księżyca (Sailor Moon) (+magical girls)
* Ouran High School Host Club
* Karekano
* Melancholia Haruhi Suzumiya 
* Ścieżki Młodości (Ao Haru Ride) 
* Służąca Przewodnicząca (Kaichou wa Maid-sama)
* Dengeki Daisy (+kryminał, tajemnica)
* Special A
* Skip Beat
* Vampire Knight (+horror)
* Fruits Basket (+fantasy)Shounen (Shonen)

to gatunek przeznaczony dla dorastających/nastoletnich chłopców (odpowiednik shoujo). 

Cechy:
* historia widziana z punktu widzenia chłopaka
* występowanie walk, robotów, silnych bohaterów
* kładzenie nacisku na przyjaźń
* niekoniecznie szczęśliwe zakończenie
* raczej prosta fabuła

Najpopularniejszym magazynem, w którym wydawane są kolejne rozdziały mang shounen jest Shounen Jump. 


Przykłady:
* One Piece 
* Naruto/ Naruto Shippunden
* Fairy Tail
* Bleach
* Ao No Exorcist
* Soul Eater
* Fullmetal Alchemist
* Dragon Ball 
* Kuroko no Basuke 


Josei

to gatunek przeznaczony dla dorosłych kobiet/starszych nastolatek. 

Cechy:
-  przedstawienie bardziej realistycznego romansu niż w shoujo
-  bardziej dwuznaczny seksualnie
-  bohaterowie - raczej dorosłe kobiety niż uczennice, ale często również mężczyźni

Przykłady:
- Paradise Kiss
- Honey and Clover
- Nodame Cantabile
- Nana
- Nineteen, Twenty-One
- Hapi Mari


Seinen

to gatunek przeznaczony dla dorosłych mężczyzn. 

Trudno znaleźć dla niego dobrą charakterystykę. Można powiedzieć, że jest mroczniejszy oraz "bardziej realistyczny" niż shounen. Fabuła jest bardziej skomplikowana, dojrzalsza. Czasami występuje też większa liczba seksualnych podtekstów oraz brutalność. Można też powiedzieć, że bohaterowie są starsi - zwykle mają więcej niż 17 lat. Jednak, jak już mówiłam, nie ma tu konkretnej reguły...

Przykłady:
* Hellsing
* Ghost in the Shell
* Monster
* Pluto
* Akira

czwartek, 24 lipca 2014

Death Note, part 3: Shinigami - Ryuuku oraz Rem

Dzisiaj wracam do Death Note - cyklu rozpoczętego dawno temu, przerwanego.
Nie godzi się oceniać tego anime, gdyż już dzisiaj zyskało miano "klasyki", dlatego tym razem nie będzie recenzji.

Ryuuku

rasa: Shinigami
płeć: mężczyzna

Ryuuku jest bogiem śmierci zawierającym z Lightem porozumienie na temat Death Note. Towarzyszy głównemu bohaterowi przez niemal całą serię, niewidoczny dla innych ludzi, aby zobaczyć, jak Light sobie radzi.


“Humans are interesting!”
Ludzie są interesujący!/Ludzie to takie ciekawe stworzenia!

“As a rule they say humans haunted by a Shinigami have nothing but misfortune.”
Mówią, że pech ludzi nawiedzanych przez Shinigami stał się już regułą.

“Shinigami trust Shinigami before they trust humans.”
Shinigami bardziej niż ludziom ufa innemu Shinigami.

“I can understand them, because they can exchange that money for tons of apples.”
Mogę ich zrozumieć, przecież mogą wymieniać te pieniądze na tony jabłek.

“You’re using the word ‘destiny’ for a woman again Light. You always use a one patterned approach for women.”
Znów nazywasz "przeznaczeniem" kobietę, Light. Zawsze podchodzisz do kobiet w jeden tylko sposób.

“Nice to meet you too, my name is Ryuk."
Miło mi cię poznać, nazywam się Ryuk. (Do Near)

“Apples in the human world are worth the trip. What's the best way to describe these......juicy.”
Jabłka w ludzkim świecie są warte tej wycieczki. Można najlepiej to opisać je słowem.... soczyste.

“The name I’m writing in the Death Note, is yours, Light.”
Właśnie zapisuję twoje imię do Death Note, Light.

“You have lost, Light. Didn’t I say in the beginning... when you die, the one who’ll write your name down in a notebook will be me. That is... the deal between the Shinigami... and the first human to get their hands on the note in the human world. Once you enter the prison, I don’t know when you’ll die. It’s annoying to wait... Your life is already over. You’ll die here. Well, it was good while it lasted… We killed some boredom, didn’t we? We did some various and interesting things…”
Przegrałeś, Light. Czyż nie powiedziałem tego na początku? Kiedy ty umrzesz, to ja zapiszę twoje imię w zeszycie. Taka właśnie jest umowa pomiędzy Shinigami a pierwszym człowiekiem, który kładzie swoje ręce na zeszycie w ludzkim świecie. Gdy tylko przekroczysz próg tego więzienia, nie wiem już, kiedy umrzesz. Czekanie jest wkurzające... Ale twoje życie jest już skończone. Umrzesz tutaj. Hmm... To było całkiem fajne, dopóki jeszcze trwało. Zabiliśmy trochę nudy, co? Zrobiliśmy parę różnych interesujących rzeczy...

“I’m afraid that the trust of me will be the fate of you.”
Obawiam się, że zaufanie mi może okazać się twoim losem.

“Let’s just say this: you will feel the fear and pain known only to humans who’ve used the notebook. And when it’s your time to die, it will fall on me to write your name in my death note. Be warned any human who’s used a death note can neither go to heaven nor hell for eternity. That’s all.”
Po prostu sobie powiedzmy: poczujesz strach i ból znany tylko ludziom, którzy używali zeszytu. A kiedy przyjdzie czas na śmierć, na mnie spadnie zapisanie twojego imienia w moim Death Note. Czuj się ostrzeżony, że żaden z ludzi używających kiedykolwiek Death Note nigdy nie przekroczył progu nieba ani piekła przez wieczność. To wszystko.

“I didn’t choose you. Don’t you see this is all just an accident. You actually thought you were chosen because you’re so smart or something? Don’t be so vain. It just happen to fall around here and you just happen to pick it up, and that’s all there is to it.”
Nie wybrałem cię. Nie widzisz, że to był tylko wypadek? Myślałeś, ze zostałeś wybrany z powodu twojej mądrości czy czegoś takiego? Nie bądź taki próżny. On po prostu spadł tutaj, a ty przypadkiem podniosłeś go - oto co się stało.

“Light was gonna use that thing to make himself god of the New World. Doesn't that interest you?”
Light miał użyć tego, aby uczynić się bogiem Nowego Świata. Czy nie to cię interesuje?


Rem:

rasa: Shinigami
płeć: żeńska

Właścicielka notesu Misy Amane. Pomaga dziewczynie. Ma też, według autora, dobre serce. If you try to harm this girl, I will write your name in my note and kill you. I’m well aware of this girl’s life expectancy. If she dies before her time, I’ll know. Also, if I find out that you plan to kill her, I will kill you before you can do it.”
Jeśli spróbujesz zranić tę dziewczynkę, zapiszę twoje imię w moim notesie i zabiję cię. Jestem w pełni świadoma długości jej życia. Jeśli umrze przed czasem, dowiem się. A także.. jeżeli dowiem się, że planujesz ją zabić, zabiję cię zanim będziesz mógł to uczynić.

“Yes, I will die if I act first and kill the person who wants to kill Misa before he makes his move, but... that is fine with me.”
Tak, umrę, jeśli zareaguję pierwsza i zabiję osobę, która chce zabić Misę, zanim osoba ta wykona jakiś ruch, ale... dla mnie to w porządku.

 “…if you don’t save her, I’ll kill you.”
Jeśli jej nie uratujesz, zabiję cię. (do Light'a)

“Humans are such ugly creatures.”
Ludzie to takie brzydkie stworzenia.

 “Light Yagami might be as pure as Misa... he was not using the Death Note for himself, but rather he was using the notebook in order to better humanity as a whole.”
Light Yagami może być tak czysty jak Misa... nie używał Death Note'a dla siebie, a raczej robił to dla dobra całej ludzkości.

“Light...he can even kill a Shinigami, he has surpassed us.”
Light... on może nawet zabić Shinigami, już nas przewyższył.

piątek, 4 lipca 2014

Kuroko no Basket, part 4: Pozostali bohaterowie

Dzisiaj jeszcze krótki post złożony z cytatów, które zebrałam "przy okazji" tych trzech wcześniejszych o Kuroko no Basket. Uzupełniają one niejako cały cykl.

Aida Kagetora:


“It’s not that the strongest is the team that wins, The team that wins is the strongest.”
To nie tak, że najsilniejsza drużyna wygrywa, ale to zwycięska drużyna jest tą najsilniejszą.

“Muscle’s not all about adding more and more on. You need to have a body that can use those muscles.”
W mięśniach nie chodzi tylko o to, żeby ich coraz więcej dodawać. Musisz także mieć ciało, które może ich użyć.

- “Teamwork starts to truly shine… only when well established individual strengths are gathered.”
Praca zespołowa zaczyna naprawdę błyszczeć... jedynie kiedy sławne indywidualne siły się zgromadzą.

- “A well composed decision that can accept even an inconvenient result, sometimes holds an even greater meaning than victory.”
Dobrze przemyślana decyzja, która może przyjąć nawet niekorzystny wynik, ma czasami  nawet większe znaczenie niż zwycięstwo.

- “Speed is the same thing as how fast you can move your center of gravity. Moving the heaviest part of your body requires the most energy and if you also want to go faster, you need explosive muscle power.”
Szybkość wyraża się tym, w jakim tempie możesz przesunąć swój środek ciężkości. Przesunięcie najcięższej części ciała wymaga najwięcej energii, więc jeśli naprawdę chcesz poruszać się szybciej, musisz mieć ogromną siłę mięśni.

- “A Time out interrupts the flow, so it can be both good and bad. Sometimes, looking into the player’s eyes before making a decision is a neccessity. Sometimes feelings are more important than tactics.”
Time out przerywa pewien ciąg, więc może być i dobry, i zły. Czasami konieczne jest spojrzenie zawodnikowi w oczy przed podjęciem decyzji. Czasami uczucia bywają ważniejsze niż taktyka.

Kasamatsu Yukio:


“It’s not because we were born earlier. The second and third years here have been working hard on this team longer than you have. I’m telling you to have respect for that experience. Doesn’t matter if you’re from the ‘Generation of miracles’ or anything else.”
To nie dlatego, że urodziliśmy się wcześniej. Drugo i trzecioroczni pracowali ciężko dla tej drużyny dłużej niż ty. Mówię ci, byś miał respekt przed tym doświadczeniem. Nie ma znaczenia, czy jesteś z pokolenia cudów czy nie.

“It’s the ace’s job to lead the team to victory, but don’t bear responsibility if we lose. That’s the captain’s job. All you have to do is keep looking forward.”
Pracą asów jest doprowadzenie drużyny do zwycięstwa, ale nie ponoszą odpowiedzialności, jeżeli przegramy. To brzemię kapitana. Wy macie tylko patrzeć naprzód.

“Human minds are not designed to accept negative statements like ‘don’t do this’ or ‘I can’t do that’, ‘we can’t make any mistakes’, ‘ failure is not accepted’. These kinds of thoughts only serve to counter productively stress the body and lead to further mistakes. And if just one mistake is made, it turns into a vicious cycle. The more they think about it, the more mistakes will be made, and the more the quality of their plays will drop.”
Umysły ludzkie nie są stworzone do akceptowania negatywnych wypowiedzi "nie rób tego" lub "nie mogę tego zrobić", "nie możemy popełnić błędu", "porażka jest nie do zaakceptowania". Ten rodzaj myśli serwuje tylko stres na ciało i prowadzi do kolejnych błędów. A jeśli popełnia się tylko jeden błąd, zmienia się to w błędne koło. Im więcej o tym myślą, tym więcej popełniają błędów i tym bardziej jakość ich gry spada."


Himura Tetsuyo:


“What are you good at, what do you like… You need to show something that makes people understand who you are.”
W czym jesteś dobry, co lubisz... Musisz pokazać coś, co pozwoli ludziom zrozumieć, kim jesteś.

“You need to know yourself before trying to make people understand who you are! If you’re strong, people will repute you for that!”
Musisz znać sam siebie, zanim będziesz się starał, by inni rozumieli, kim jesteś! Jeśli jesteś silny, ludzie będą cię przez to szanować!


“To play well you need to outsmart your opponent! You can’t rely only on strength. Keep a hot heart and a cool head, think before you act.. and never give up!”
Aby grać, musisz przechytrzyć swojego przeciwnika! Nie możesz polegać tylko na sile. Utrzymuj rozgrzane serce i chłodny umysł, myśl zanim coś zrobisz... i nigdy się nie poddawaj!"


Inni:


“Fright isn’t a bad thing. There are some things that can only be done by cowards.”
Strach nie jest niczym złym. Są takie rzeczy, które mogą być wykonane tylko przez tchórzy. (Izuki Shun)

“Even if I’m on the bench until the very end… I want to keep playing basketball with everyone. I’ll probably regret if I give up.” (Furihata)
Nawet jeśli grzeję ławę do samego końca... Wciąż chcę grać w kosza ze wszystkimi. Prawdopodobnie żałowałbym, gdybym się poddał.

“A Battle between aces has a direct impact in the spirit of the team.” (Harasawa Katsunori)
Walka pomiędzy asami ma ogromny wpływ na ducha całej drużyny.

sobota, 28 czerwca 2014

Dengeki Daisy

Dawno nie pisałam. Jednak moim celem na lipiec jest umieszczenie tu 5 postów.
Ten dzisiejszy otwiera serię cytatów z mang shoujo, która będzie ukazywała się co 2 tygodnie.
Ja tymczasem życzę Wam miłych wakacji.


Dengeki Daisy opowiada historię nastoletniej Teru, która po śmierci brata zostaje sama na świecie. No, prawie sama, bowiem z pozostawionej przez niego komórki wymienia SMS-y z tajemniczym Daisym, który staje się jej powiernikiem i przyjacielem. Pewnego dnia wybija w szkole szybę i zobowiązuje się "swoim ciałem" odpracować to przewinienie - rozpoczyna pracę u nieco ekscentrycznego, lecz bardzo przystojnego woźnego - Tasuku Kurosakiego. Brzmi jak początek kolejnego sztampowego romansidła? Nie tym razem. Choć seria należy do gatunku shoujo, romans jest raczej tłem. Okazuje się bowiem, ze brat naszej sierotki - genialny informatyk - przed śmiercią pracował nad pewnym skomplikowanym programem komputerowym. Logicznym wydaje się, że zostawił go "w spadku" swojej młodszej siostrzyczce. Teru automatycznie staje się celem wielu zapaleńców, chcących zdobyć dzieło jej brata - program, o którym nieszczęsna licealistka wie tylko tyle, że istniał. Z pomocą na szczęście przychodzi jej Kurosaki. Co wspólnego ma on z całą sprawą? I kim jest tajemniczy Daisy?
Główna bohaterka - Teru Kurebayashi - jest optymistyczną i pogodną dziewczyną obdarzoną poczuciem humoru. Udaje jej się zachować pogodę ducha nawet po śmierci brata. Pomimo bycia raczej grzeczną oraz dobrą uczennicą już od początku do naszego woźnego zwraca się "łysolu" albo "cieciu". Ten nie pozostaje jej dłużny. Nazwanie jej pracy pomocą woźnemu jest tu dużym niedomówieniem, gdyż można się kłócić, kto tam właściwie pełni rolę asystenta. Bezczelny woźny zrzuca na naszą biedną sierotkę całą swoją robotę! Jednak pomimo swojej uszczypliwości, Kurosaki jest dobrym facetem i po jakimś czasie, gdy poznajemy jego przeszłość, okazuje się jedną z najlepiej zbudowanych postaci w mandze.
Warto wspomnieć, że manga, zwłaszcza w dalszych tomach, porusza kilka problemów, prowokując przemyślenia na temat względności zła. Jako że należy do shoujo, nie można spodziewać się, że będzie rewolucją w sposobie postrzegania świata, jednak wyróżnia się na tle innych mang z tego gatunku między innymi właśnie pewną refleksyjnością.
Nie jest jednak przy tym ciężka czy nudna, przeciwnie - humor jest według mnie najmocniejszą stroną tej mangi. Bawi przede wszystkim przekomarzanie się głównych bohaterów - ich ciągłe docinki, "przezwiska" ("łysolu").
Podsumowując - Dengeki Daisy poleciłabym przede wszystkim fankom (/fanom) gatunku shoujo ze względu na nietuzinkowo rozwijający się romans oraz "lekkość" całej serii. Pozostałym polecam zapoznać się z tą mangą, nie oczekując jakiejś wielkiej rewolucji - ot, po prostu, dla zabawy.

Teru Kurebayashi

wiek: 16 lat
wzrost: 156 cm
miseczka: A
charakter: Dobra, uczynna, miła - wydaje się być typową idiotyczną główną bohaterką shoujo, ale nie jest przy tym prawie w ogóle irytująca (no, może pomijając kilka początkowych rozdziałów). Ma ciekawe poczucie humoru, którego nie traci pomimo bycia sierotą.


Go bald, Kurosaki!
Wyłysiej, Kurosaki!

I used to hate rainy days a lot because they remind me of painful things taht happend in the past. But I think I'll change. I'll interact with people , do and realize things, get stronger and wiser, make many more important memories. And then someday, without doubt, my painful memories will cease to torment me.
Strasznie nienawidziłam deszczowych dni, gdyż przypominały mi o bolesnych rzeczach, które wydarzyły się w przeszłości. Ale myślę, że się zmienię. Będę komunikować się z ludźmi, realizować swoje plany, stanę się silniejsza i mądrzejsza. Stworzę sobie dużo więcej ważniejszych wspomnień. I wtedy, któregoś dnia, moje bolesne wspomnienia przestaną mnie dręczyć.

Przepraszam. Tak bardzo chciałam iść z tobą do kina, naprawdę nie mogłam się doczekać. Ale jeżeli nie pomogę Rzęskowi, jego życie zmieni się na gorsze. Wiem, że to wszystko jego wina. Wiem, że wyjdę na frajerkę z miękkim sercem. Jednak jego przeprosiny były szczere i rozpaczliwe. Może wcale nie jest taki zły? W życiu każdego człowieka przychodzi czas, gdy bez pomocy innych nie do sobie rady. Wiem, jak to jest.

Zagadka na dziś: gdzie ukryła się Teru Kurebayashi? Masz trzy możliwości:
1. Zdenerwowała się i poszła na męski striptiz, żeby się odstresować.
2. Stoi za osobą, która zaraz wyłysieje.
3. Wybyła do Paragwaju.

Debil, debil Kurosaki, łysy jak kolano! Wyłysiejesz jutro, zboku, nim nastanie rano!

Kurosaki Tasuku

wiek: 24 lata
wzrost: 181 cm
charakter: Pozornie irytujący, wyręczający się innymi oraz sarkastyczny mężczyzna. W rzeczywistości zawsze troszczy się o Teru, w której jest zakochany.I hurt you the most out of everybody. I shouldn't even have the right to see you. But even so, I... "I want that girl.
Ranię cię najbardziej ze wszystkich. Nawet nie powinienem mieć prawa, by na ciebie patrzeć. Ale pomimo tego ja... "Pragnę tamtej dziewczyny."

Even now, Sou's words are still absolute. Teru isn't a tool to heal my pains. It's enough for me to exist solely to protect her"
Nawet teraz, słowa Sou są prawdą absolutną. Teru nie jest narzędziem do leczenia mojego bólu. Mnie wystarczy jedynie życie, którego celem jest chronienie jej.

"In this world, I fear her the most. And in this world, I want her more than anyone else."
Na tym świecie, to jej boję się najbardziej. I na tym świecie, pragnę jej bardziej niż kogokolwiek innego."

I really like you. or will “I love you” work better? I don’t need anything else other than you. Nothing else.
Naprawdę cię lubię. A może "Kocham cię" bardziej by pasowało? Nie potrzebuję nic więcej oprócz ciebie.

If you hurt my princess, this faithful servant will not know what he’ll do next.
Jeśli zranisz moją księżniczkę, ten wierny sługa nie będzie wiedział, co dalej zrobi.

I thought that the flower was pretty too, the daisy that you said you loved, but I believe that you, who were always by my side, is prettier than that flower.
Myślałem, że tamten kwiat także był piękny. Stokrotka, o której mówiłaś, że ją kochasz. Ale wierzę, że ty, która zawsze byłaś przy mnie, jesteś piękniejsza niż tamten kwiatek.

Bezwstydnie przyznałaś, że chcesz mnie całego dla siebie. Głupia. Przecież już od dawna cały do ciebie należę.

It'll be your fault if i go bald...
Jeśli wyłysieję to będzie twoja wina...

(o Teru) Traktujesz innych uczciwie, bez uprzedzeń. Do nikogo nie odwracasz się plecami. Pomagasz, jak potrafisz. Dlatego właśnie udało ci się mnie ocalić. Zapewne wciąż nie będziesz obojętna wobec niczyjej krzywdy. Nawet jeżeli tego kogoś nienawidzisz, dasz mu szansę. Kiedy dłużej o tym myślę, czuję niepokój. Czy to dlatego, że moje serce jest zbrukane?

Cały czas bałem się patrzeć wstecz.Obawiałem się, że martwe słowo "daisy" stanie się symbolem czegoś dobrego. Uciekałem od przeszłości, grzechu, dobroci. Soichiro... Od twojej miłości także próbowałem uciec. Wmówiłem sobie, że twoje słowa były wyrazem goryczy i złości. Jednak ostatecznie twoje uczucie mnie dogoniło. (...) Pokazałeś mi bezlitosną prawdę, bo wiedziałeś, że sb z nią poradzę. Oddałeś mi pod opiekę wszystko, co miałeś najcenniejszego, a sprawy potoczyły się, jak przewidywałeś. (...) Czuję dumę, że cię poznałem. Razem z twoją siostrą będziemy pielęgnować pamięć o tobie. Tak bardzo pragnę wierzyć, że byliśmy do siebie podobni. Chciałbym być taki, jak ty. Gdzieś tam jest ktoś, kto tak jak ja kiedyś, utracił wszelką nadzieję. Może jeżeli pokażę mu, że nie wszystko stracone, odwdzięczę się za to, że ty w ten sam sposób ocaliłeś mnie.

Każdy, kto tknie moją kobietę bez pozwolenia, umrze. Pierwsze przykazanie dekalogu Kurosakiego.

Na tym świecie są trzy rzeczy, których nie trawię.Pierwsza to rosnące ceny papierosów. Druga - goście chcący zdobyć Frosta. A trzecia... to głupie palanty, którym się wydaje, że mogą mnie wykorzystać.

'Don't cry, I'm here, I'll always be by your side, no matter what happens, I'll always protect you, I'll always be watching over you. /Daisy
Nie płacz. Jestem tutaj. Zawsze będę przy tobie. Nieważne, co się stanie, zawsze cię ochronię. Zawszę będę się o ciebie troszczyć.

I will never run away like before. You changed me. My strength is yours. Although you may not be content with that.
Nigdy już nie będę uciekać, jak dawniej. Zmieniłaś mnie. Moja siła jest twoją. Nawet jeśli Ty możesz nie być tego pewna.

...I think of you many times more. I want to hug you. I want to tell you just how important you are, more important than anybody.
Myślę o tobie dużo więcej razy. Chcę cię przytulić. Chcę ci po prostu powiedzieć, jak ważna jesteś - ważniejsza niż ktokolwiek inny.

(o Riko) Głupia stara krowa... "Jak nie będzie ciasta, to kup mi Bexxxcomi". Bla... Bla... Bla... Bexxxcomi to pismo dla smarkul! Serduszka, całuski, cukiereczki, ciasteczka... Jak facet ma o to poprosić w sklepie?! Większy wstyd niż kupno magazynu dla gejów!

Soichirou Kurebayashi

wiek: 28 (w chwili śmierci)
wzrost: 172 cm
charakter: Niesamowicie wesoły i pogodny brat Teru. Pozornie będąc dziecinnym żartownisiem, dojrzale opiekował się swoją młodszą siostrą. Poświęcił swoje życie, aby pomóc Kurosakiemu. Przed śmiercią nakazał mu opiekować się swoją najukochańszą siostrą.One day, your painful memories will definitely become the knowledge you need to protect yourself, and the people you love.
Pewnego dnia twoje bolesne wspomnienia staną się z pewnością wiedzą, której potrzebujesz, aby ochronić siebie oraz tych, których kochasz.

Na pewno jest ci teraz bardzo ciężko, ale uważam, ze wszystko, czego doświadczyłeś, sprawi, że będziesz dumny, że byłeś Daisym.

Silnymi nie są ci, który nie mają wątpliwości, lecz ci, którzy ciągle zadają sobie pytanie: co jest słuszne? Oto prawdziwa potęga.

There are as many truths as the number of people who tell them. Everything can be both right and wrong, therefore... Who are the good people? What's bad? Whom to trust? No matter what you hear from anyone, the answer lies within your heart.
Tyle jest prawd, ilu ludzi, którzy je głoszą. Wszystko może być równocześnie słuszne i niesłuszne, a więc... kim są dobrzy ludzie? Co jest złe? Komu ufać? Nieważne, co słyszysz od ludzi, odpowiedź jest w twoim sercu.

Teru! Nie wolno ci pogrążyć się w rozpaczy! Jeżeli zaczniesz panikować, przypomnij sobie szczęśliwe fragmenty twojego życia. Z pewnością masz ich wiele, Te wspomnienia będą twoim talizmanem. Ochronią cię. Więc nie poddawaj się. Dasz radę! (...) Jest jeszcze coś. Wybierz swoje ulubione słowo i je powtarzaj. Zobaczysz, to cię uspokoi. Zaraz się rozpogodzisz. Słowa mają wielką moc.

Dialogi: 

Kurosaki-"What would you do if I was Daisy?"
Teru:"I would have to accept you for the way you are..."
K: Co byś zrobiła, gdybym był Daisy'm?
T: Musiałabym cię zaakceptować takim, jaki jesteś.

Onizuka Riko: Sztuczne oddychanie?!
Kurosaki Tasuku: To się absolutnie nie liczy, ratowałem jej życie! Nie włożyłem jej języka w usta, kretynko!

Kurosaki Tasuku: Się mną nie przejmuj, tylko zbieraj zabawki i won z mojej piaskownicy. Tęskniłem, już za samotnością. Przy tobie nie da się oglądać porno.
Kurebayashi Teru: Dla mnie to też ulga!!! Będę mogła łazić do łazienki w samych majtkach i pić mleko!
Kurosaki Tasuku: A ja pić piwo tak jak lubię! Na golasa!
Kurebayashi Teru: Będę mogła śpiewać piosenki Justina Biebera!
Kurosaki Tasuku: A ja będę odgrywał na role świńskie filmiki!

Kurosaki Tasuku: Dlaczego kazałeś mi być tak blisko niej? Na tym świecie.. Na tym świecie to jej boję się najbardziej. I to jej właśnie na tym świecie najbardziej pożądam.

Onizuka Riko: Oddychaj spokojnie. Jak masz na imię? Ile masz lat?
Kurosaki Tasuku: Hę? Tasuku... Kurosaki... Lat dwadzieścia cztery...
Onizuka Riko: Którego dzisiaj mamy?
Kurosaki Tasuku: Któryś tam października... Chyba... rozjaśnia mi się pod sufitem...
Onizuka Riko: Jak ma na imię nieskazitelna piękność, która właśnie z tobą rozmawia?
Kurosaki Tasuku: Riko stare pudło.
Onizuka Riko: A jakiś ona wiek osiągnęła?
Kurosaki Tasuku: Trzydzie... (tu Riko grozi mu kijem, bawiąc się nim) Wiesz. Tu mam akurat lukę w pamięci. Amnezja czy inne draństwo.
Onizuka Riko: Jak na mój gust, jesteś zdrów jak ryba.

Sawaguchi Haruka: Nie jestem pewna, ale czy kiedy jesteście tak blisko, to w grę wchodzi coś innego niż pocałunek? Chociaż może postanowił skoncentrować się na twoich porach? Z tej odległości widać je bardzo wyraźnie. Poza tym możesz poczuć jego oddech na twarzy.
Kurebayashi Teru: Płakałam wtedy, może próbował osuszyć łzy oddechem?

If you dont give up on getting there, then you're not on the wrong road.
Even if the place you arrive at isn't the one you are hoping for,
Just search out the next road from there,
If you do that you'll eventually arrive without fail. (Nie jestem w stanie jeszcze określić, kto to powiedział.)
Jeśli się nie poddasz w dążeniu do celu to nie jesteś na złej drodze.
Nawet jeśli miejsce, do którego dotrzesz, nie jest tym, na które miałeś nadzieję,
Po prostu szukaj stamtąd następnej ścieżki,
Jeśli tak zrobisz w końcu na pewno dotrzesz do celu.--------------------------------------------------------------------------------------
1. Nie być obojętnym wobec cudzej krzywdy.
Każdy z nas jest w jakiś sposób uzależniony od innych - to prawda absolutna. Niektórzy jednak próbują z całej siły jej zaprzeczyć. Być może pomocy potrzebuje właśnie ten, który mówi wszem i wobec, że jej nie potrzebuje?
Nie powinniśmy rezygnować z ratowania takiej osoby. Możemy stać się tymi, którzy przywrócą jej dawno porzuconą nadzieję.

2. Klucz to małe rzeczy.
Trzeba także zrozumieć, że głębokie rany nie goją się od razu - to prawda tak oczywista, że zbyt często pomijana. Musiałby się zdarzyć cud, aby jedna rozmowa wyleczyła chorobę duszy. W zasadzie i kolejne mogą nie pomóc - takie choroby są zazwyczaj nieuleczalne. Jednak - z drugiej strony -  nawet małe gesty mogą powstrzymać jej rozwój.

3. Nikt nie staje się zły bez przyczyny.
Czasami trudno jest przebaczyć. Jednak złe czyny względem innych są wynikiem innych złych czynów, które kiedyś spadły na sprawcę. Brak miłości, samotność przemieniają życie w piekło. Zanim kogoś osądzimy, zastanówmy się, dlaczego uczynił to, co uczynił. Przebaczmy mu - być może dzięki temu przykładowi jego życie zmieni się na lepsze.

4. Każdy zasługuje na miłość.
Niezależnie od tego, co czyniliśmy w przeszłości, mamy prawo być kochani. Żal za własne uczynki jest czymś powszechnym, ale nie można na nim skupiać swojego życia. 

niedziela, 18 maja 2014

Sword Art Online

Dzisiaj jedno z najpopularniejszych anime zeszłego sezonu - Sword Art Online.
To anime polecił mi kolega z klasy, który "obejrzał to 3 razy w jeden weekend".
Postanowiłam spróbować, nie grzesząc nadmiernym entuzjazmem. Ta seria była zbyt powszechnie uwielbiana, by mogła być dobra. Obejrzałam. A oto moja recenzja:


Nastoletni Kirito nie ma zbyt wielu znajomych. Przynajmniej w realu. Jest za to jednym z najlepszych graczy "Sword Art Online" - nowoczesnej gry MMO w wirtualnym świecie, do którego można przenieść się za pomocą specjalnego hełmu. Pewnego dnia znika opcja "wyloguj się". Kirito razem z 10000 innych graczy trafia w pułapkę. Żeby wrócić do prawdziwego świata, musi przejść kolejne etapy gry. A to jeszcze nie wszystko. Przegrana w grze oznacza także śmierć w realnym świecie.

W tym miejscu muszę zaznaczyć, że serię można podzielić na dwie części. Niestety, opisanie drugiej z nich bez serwowania spojlerów, jest zadaniem bardzo trudnym, być może niewykonalnym. Poziomem graficznym i muzycznym dostosowuje się do reszty, jednak fabuła oraz świat nie zachwycają już tak, jak w części pierwszej. Nie znaczy to jednak, że są złe. Nie określiłabym ich jednak wybitnymi.

Wraz z Kirito wspinamy się po szczeblach drabiny na szczyt. W Sword Art Online (SAO) istnieje 100 poziomów, każdy ma swoje charakterystyczne punkty i zadania, ale postęp awatara opiera się na wygrywaniu walk ze strażnikami kolejnych etapów - bossami. Same walki prezentują się raczej dobrze. Akcja postępuje w dość szybkim tempie. Zdecydowanie nie można narzekać na nudę, ale czasami można się pogubić.

W anime występuje też nie najgorzej rozwinięty wątek miłosny, który odgrywa w historii dość ważną rolę, ale nie przysłania całej reszty. Producent serwuje nam na początku różnie oceniany przez widzów harem.

Przez większość czasu wydarzenia oglądamy z perspektywy głównej postaci – Kirito. Wpisuje się on w schemat typowego bohatera męskiego w shounenie – odważny, idealny, (prawie) nigdy nie przegrywa. Bóstwo. Pomimo tego jest raczej sympatyczny i nie wyróżnia się brakiem mózgu, co można niewątpliwie uznać za plus. Podczas swojej wędrówki po poziomach spotyka całą gamę postaci. Większość z nich, zwłaszcza w pierwszej części, wzbudza sympatię. Tudzież zamierzoną przez autorów niechęć.
Graficznie Sword Art Online prezentuje się naprawdę dobrze. Na szczególną uwagę zasługują bogate tła, na każdym z poziomów inne.

Muzyka autorstwa Yuki Kaijury oczywiście prezentuje się świetnie. To właśnie ona sprawia, że serię przyjemnie się ogląda.

Niestety, w recenzji tego anime muszę wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy – nie jest bardzo refleksyjne. Pojawiają się próby porównania świata rzeczywistego z wirtualnym, ale ten wątek nie jest szczególnie rozwinięty.

Podsumowując, studio A-1 Pictures zaserwowało widzom całkiem oryginalną fabułę w dobrej oprawie. Oglądanie serii sprawia przyjemność – bawi, zaskakuje (zwłaszcza w pierwszej części), a nawet wzrusza (w dużej mierze dzięki muzyce), natomiast nie skłania do głębszych przemyśleń. Dlatego właśnie polecam ją obejrzeć dla odpoczynku, jako lekką rozrywkę. Jest skierowana przede wszystkim do nastolatków.  W tym kontekście można ją uznać za udaną, jednak ci bardziej wymagający widzowie mogą żałować zmarnowanego potencjału, który niewątpliwie miała w sobie ta seria….

Ocena: 7,5/10

Plusy:
+ muzyka
+ piękne tła
+ dobrze przedstwione walki
+ ciekawy pomysł
+ niektórzy bohaterowie: Klein, Sachi,
+ niespodziewane zwroty akcji

Minusy:
- druga część serii (!)
- zmarnowany potencjał
- brak głębszych refleksji

Kirito: 

wiek: 14, 16
opis: Główny bohater serii.
Ma bardzo wysoki poziom w grze.
Jest odważny i nigdy nie przegrywa.


Lately, there are days I can’t even remember the other world. And it isn’t just me. Recently, fewer and fewer people have been giving their all to clear the game.
Ostatnio zdarzają się takie dni, kiedy nie mogę sobie nawet przypomnieć innego świata. To po prostu nie ja. W ostatnim czasie coraz rzadziej ludzie dają z siebie wszystko, aby wyczyścić tę grę.

You know, if you married someone, that means you love every side of your significant other that you know already. So if you find a new  side after to love, doesnt that mean you’ll  love your partner even more?
Wiesz, kiedy się żenisz, znaczy to, że kochasz każdą stronę swojego partnera, inną nawet niż tę już ci znaną. A więc jeśli znajdujesz nową stronę do kochania, nie znaczy to, że kochasz swojego wybranka nawet bardziej?

I'd rather trust and regret, than doubt and regret.
Wolę zaufać i żałować niż zwątpić i żałować

All this time, I seriously thought that its better to die than to live your life alone. But after falling into the hole, I was happy were alive together. I realized that everyone on this game, including me are alive for the sake of living.
Przez cały ten czas naprawdę myślałem, że lepiej umrzeć niż samemu przeżyć swoje życie. Ale po wpadnięciu do tej dziury, cieszyłem się, że oboje byliśmy żywi. Zdałem sobie sprawę z tego, że każdy w tej grze, włącznie ze mną, jest żywy przez wzgląd na samo życie.

Levels are just numbers. In this world, strenght is just an illusion. There are more important things. Next time lets meet in the real world. Then will be friends just we are now.
Poziomy to tylko liczby. W tym świecie, siła jest iluzją. Są ważniejsze rzeczy. Następnym razem spotkajmy się w prawdziwym świecie. Wtedy zostaniemy przyjaciółmi, tak jak teraz.

You can go anywhere you want in this world with a single blade. This may be a virtual world, but I feel more alive here than in the real world.
W tym świecie możesz pójść, dokąd chcesz, za pomocą pojedynczego ostrza. To może być wirtualny świat, ale czuję się tutaj bardziej żywy niż w tym realnym.

Just so we're clear, I'm a solo player. One or two days of being orange means nothing to me.
A więc wyjaśnijmy coś sobie. Jestem samotnym graczem. Jeden czy dwa dni bycia "pomarańczowym" nic dla mnie nie znaczą.

The main reason I got stronger was so I’d be able to survive.
Głównym powodem, dla którego stałem się silniejszy, była możliwość przetrwania.

A weak weapon...it's light, without any reach. But it's more than enough to kill you!
Słaba strzała... to światło, bez celu. Ale to więcej  niż wystarczające, aby cię zabić!

It's time to finish this fight. Between the king of thieves and a gilded hero!
Nadszedł czas, aby zakończyć tę walkę. Pomiędzy królem złodziei i bohaterem gildii!

Your attacks have no soul...the blades in that world hit harder. They hurt far more!
Twoje ataki są pozbawione duszy... ostrza w tamtym świecie dotykają bardziej. Ranią o wiele dotkliwiej!

Rather than leaving someone to die, I'd much rather die together with them.
Zamiast zostawiać kogoś na śmierć, wolę umrzeć razem z nim.

You stole this world and it's people. You're a king of thieves, alone upon a stolen throne!
Ukradłeś ten świat i jego ludzi. Jesteś królem złodziei, samotny na skradzionym tronie!

It's a virtual world, but I still feel more alive here than I do in the real one.
To wirtualny świat, ale czuję się tutaj bardziej żywy niż w tym realnym.

Never. I'll never let anyone in my party die as long as I'm standing. That's the last thing I'd let happen!
Nigdy. Nigdy nie pozwolę nikomu z mojej grupy umrzeć, dopóki utrzymuję się na nogach. To ostatnia rzecz, na jaką mógłbym pozwolić.

My life is yours, Asuna. So I'll live for your sake. Until the very end, let's be together!
Moje życie należy do ciebie, Asuna. Więc będę żyć przez wzgląd na ciebie. Do samego końca bądźmy razem!

I'm sorry, but i have a request. I don't plan on losing. But if I die here, I wan't you to make sure Asuna can't kill herself, just for a little while.
Przepraszam, ale mam prośbę. Nie planuję tutaj przegrać. Ale jeśli umrę, chciałbym, abyś upewnił się, że Asuna nie popełni samobójstwa, tylko przez jakiś czas.

You led everyone and you fought brilliantly! You tried to do what I could not.
Prowadziłaś wszystkich i wspaniale walczyłaś! Próbowałaś zrobić to, czego ja nie mogłem.

Regardless of what may come, I will send you back to the real world.
Niezależnie od tego, co może się stać, wyślę cię do prawdziwego świata.

A game where your life isn't on the line is a piece of cake.
Gra, w której nie stawiasz na szali swojego życia, to bułka z masłem.

There's no meaningful difference between a real and a virtual world. It's pointless to ask anyone who they really are. All you can do is accept and believe in them.
Nie ma znaczącej różnicy między prawdziwym a wirtualnym światem. To bez sensu pytać kogokolwiek, kim tak naprawdę jest. Akceptacja i wiara w niego to wszystko, co możesz zrobić.

If you'd rather settle this with swords, that's fine by me.
Jeśli chcesz to rozstrzygnąć za pomocą mieczy, jak dla mnie to okej.

"It hurts"? This is nothing compared to the pain you've inflicted upon Asuna!
“To boli”? To nic w porównaniu do bólu, który dawkowałeś Asunie!

Asuna. Today... Tonight, I want to be with you.
Asuna. Dzisiaj… Chcę spędzić tę noc z Tobą.

Asuna: 

wiek: 15, 17
opis: Główna żeńska bohaterka. Wiceprzywódczyni jednej z najsilniejszych gildii. Wymagająca wobec siebie i innych, ale także troskliwa i przyjacielska.

“There is one thing I’ve learned here. To keep doing your best, up until the very end. If we make it back to the real world, I’ll find you again. And fall inlove with you again.
Nauczyłam się tutaj jednego – ciągłego dawania z siebie wszystkiego, aż do samego końca. Jeśli uda nam się wrócić do prawdziwego świata, znowu cię znajdę. I znowu się w tobie zakocham.

I was just dreaming a little. About my old world. It’s strange… In the dream, I wondered if everything here, in Aincard, if everything that had happened with you, was only a dream. I was really scared. I’m happy this wasn’t a dream.
Ja tylko trochę sobie marzyłam. O moim dawnym świecie. To dziwne… We śnie zastanawiałam się, czy wszystko tutaj, w Aincrad, czy wszystko, co się z tobą stało, było tylko snem. Naprawdę się bałam. Cieszę się, że to nie był sen.

I cried alone every single night. It felt like every day that passed here stole another piece of my real life away. After i cried, I’d go and fight as hard as I could. My only thought was winning, moving forward, and getting stronger.
Płakałam samotnie każdej nocy. Wydawało mi się, że każdy przemijający tutaj dzień zabierał mi kolejne kawałki mojego prawdziwego świata. Po płaczu szłam i walczyłam tak ciężko, jak tylko mogłam. Moim jedynym celem było zwycięstwo, poruszanie się naprzód i stawanie się silniejszą.

“I‘m not going to die. Because I’m the one who will protect you.
Nie umrę. Ponieważ to ja cię ochronię.

If you die, I'll kill myself
Jeśli umrzesz, ja się zabiję.

I’d rather stay myself until the very end than sit and rot away at an inn, back in the first town. Even if I get killed by a monster, I don’t want to lose to this game…to this world… No matter what!
Wolę pozostać sobą do samego końca niż siedzieć i gnić w jakimś zajeździe, znowu w pierwszym mieście. Nawet jeśli zostanę zabita przez potwora, nie chcę przegrać tej gry... dla tego świata... Nieważne, co się stanie!


Inni bohaterowie: 


I too, was looking for something. Something real in this world. For me, it was the warmth of your hand. ~Lizbeth
Ja też czegoś szukałam. Czegoś prawdziwego w tym świecie. Dla mnie to było ciepło twojej dłoni.

“But when I learned how strong you really were, I felt relieved. So even if I die, you keep living. Live to see the end of this world and to see why it was born. The reason why a weak girl like me ended up here. And the reason you and I met. That’s what I want you to do.
~Sachi
Ale kiedy spostrzegłam, jak bardzo jesteś silny, poczułam ulgę. A więc nawet jeśli umrę, żyj dalej. Żyj, żeby zobaczyć koniec tego świata oraz przyczynę jego powstania. Przyczynę, dla której tak słaba dziewczyna jak ja, kończy tutaj. I przyczynę, dla której się spotkaliśmy. Chcę, żebyś to zrobił.

“Everyone smiles, when they are with you. Please... from now on, go and help people in my place. Share your happiness with them.
~Yui
Każdy uśmiecha się, będąc z tobą. Proszę… od teraz idź i pomagaj ludziom w moim domu. Dziel z nimi swoje szczęście.

Hey, do your best. You can’t give up on the one you love easily.
~Sugu
Ej, daj z siebie wszystko. Nie możesz się poddać, kiedy chodzi o kogoś, kogo kochasz.

A person is very strong when he seeks to protect something. I’ll expect a good fight.
~Akihiko Kayaba / Heathcliff
Człowiek staje się bardzo silny, kiedy chce coś ochronić. Spodziewam się dobrej walki.

I won´t forgive you until you buy me a meal on the other side!
~Klein
Nie wybaczę Ci, dopóki nie postawisz mi posiłku po drugiej stronie!