niedziela, 26 sierpnia 2012

Naruto, part 3: Gaara, Haku, Jiraya,

Hej! Jednak wyjeżdżam dopiero jutro, więc postanowiłam dodać kolejną notkę. =) Dzisiaj również nie za dobre tłumaczenia, ale no cóż... staram się jak mogę!
Dzisiaj część trzecia Naruto - Gaara, Haku i Jiraya. Tego ostatniego darzę niewytłumaczoną sympatią. Uwaga, tu (zwłaszcza przy tym ostatnim) mogą pojawić się SPOILERY. Tak wiec jeśli nie chcecie wiedzieć rzeczy ze środka anime/mangi, nie czytajcie.

Gaara

You're a disgrace to your village.
Jesteś hańbą dla swojej wioski.

People cannot win against their loneliness.
Ludzie nie umieją wygrać z własną samotnością.

Bitter crimson tears flow from lifeless eyes, and mingle with the endless sands... Bestowing ever greater power upon the demon god.

"The corpse's bitter crimson tears flow and mingle with the endless sand, filling the chaos within me - and making me stronger."
"Gorzkie łzy martwych płyną mieszając się z piaskiem. Karmią chaos, który jest we mnie i czynią mnie silnym."

As long as I have sand, I can do anything.
Dopóki mam piasek, mogę zrobić wszystko.

As long as there are people in this world to kill, I will not cease to exist.
Dopóki na świecie są ludzie, których mogę zabić. Moje istnienie ma sens”

A battle... is a gamble... where one pits one's existence against another's... and you try to kill each other... and where only the victor gets to savor the worth of his existence.
Walka... jest ryzykiem... gdzie ktoś wystawia do walki jedno istnienie przeciwko drugiemu... a ty próbujesz zabić każdego innego... i gdzie tylko zwycięzca zachowuje wartość swojego życia.

I was born a monster!!
Urodziłem się potworem!!

You have someone in your life whom you honor and revere so much that every hurt on them is inflicted on you as well. And the closer they are to you, the greater the pain.
Maz kogoś w życiu którego poważasz i szanujesz ta bardzo, że każda jego rana dotyka również ciebie. I im bliższy on jest Tobie, tym większy ból.

Perhaps the companionship of an evil person is preferable to loneliness.
Być może towarzystwo złej osoby jest lepsze niż samotność.

Leave me alone, Temari. Go away. You're nothing but a nuisance.I don't need you. 
Zostaw mnie samego, Temari. Odejdź. Jesteś tylko utrapieniem. Nie potrzebuję cię.

I would fight only for myself and love only myself. If all other people exist to magnify that love, then there is no more a splendid world than this one. 
Walczę tylko dla siebie i kocham tylko siebie. Jeśli wszyscy inni żyją by wzmacniać swą miłość, nie ma piękniejszego świata niż ten.

We have walked through the darkness of this world, that's why we are able to see even a sliver of light 
Szliśmy przez ciemność tego świata, dlatego właśnie jesteśmy w stanie zobaczyć nawet srebro światła.

I am Gaara of the Desert, wherever there's rock, wherever there's Earth, I can make more sand.
Jestem Gaara z pustyni, gdziekolwiek jest skała, gdziekolwiek jest Ziemia, mogę stworzyć więcej piasku.

[ Gaara's Speech before departing for the Fourth Shinobi War] Three times now... We've fought world wars for our own nations, our own villages. We've hurt one another. We've hated one another. That hatred bred a lust for power, and that lust for power created ME. I was a Jinchuuriki, the embodiment of hatred and power. And I hated this world, and all the people in it... I wanted to destroy it with my own hands. The exact same thing Akatsuki is trying to do today. But one man, one ninja from Konoha stopped me. [Remembering Uzumaki Naruto's words]. I was his enemy, yet he wept for me! I hurt him, yet he called me his friend! He saved me! My enemy, my fellow Jinchuuriki... He suffered the same pain as me, yet bore no ill will! There are no enemies here because we've all suffered at Akatsuki's hand! SO THERE IS NO SAND, NO STONE, NO LEAF, NO MIST, NO CLOUD! THERE ARE ONLY SHINOBI! And if you still hold a grudge against the Sand, then when this war is over, come and take my head instead! Our enemies are after the friend who saved my life! If they take him, if we hand him over, our world is finished! I want to protect him, and I want to protect our world! But I'm too young to protect it all on my own! All of you lend me your aid!
Trzy razy do dziś.... Prowadziliśmy wojny światowe dla naszych krajów, naszych własnych wiosek. Raniliśmy się nawzajem. Nienawidziliśmy się. Ta nienawiść zrodziła żądzę mocy, a ta rządza mocy stworzyła mnie. Byłem Jinchuuriki, ucieleśnieniem nienawiści i siły. I nienawidziłem tego świata i wszystkich ludzi... Chciałem to zniszczyć własnymi rękoma. Dokładnie to samo próbuje dziś zrobić Akatsuki. Ale pewien człowiek, pewien ninja z Konohy zatrzymał mnie. [Przypominając sobie słowa Uzumaki'ego Naruto] Byłem jego wrogiem, ale on płakał za mną! Zraniłem go, ale on nazwał mnie przyjacielem! Ocalił mnie! Mój wróg, mój kolega Jinchuuriki... Znosił ten sam ból co ja, ale nie nosił chorej determinacji. Nie ma tu wrogów, ponieważ my wszyscy cierpieliśmy z powodu Akatsuki! Wiec nie ma piasku, nie ma kamienia, nie ma liścia, nie ma mgły, nie ma chmury! Są tylko shinobi! Więc jeśli wciaż macie uraze do wioski piasku, kiedy wojna się skończy, przyjdźcie i weźcie moją głowę! Nasi wrogowie są przeciwko mojemu przyjacielowi, który ocalił mi życie! Jeśli go zdobędą, jeśli wręczymy go im do ręki, nasz świat sie skończy! Chcę go ochronić i chcę ochronić nasz świat! Ale jestem za młody by ochronić to wszystko samemu! Wszyscy pomóżcie mi!

"Nikt nie może pokonać samotności i dlatego wybierze obecność nawet najgorszego człowieka."

"Każdy może zbudować swoją ścieżkę przez ciężką pracę. A nie będąc sam i wybierając najprostszą drogę...Więc może kiedyś będę jak...Więc ja także jako shinobi piasku, chcę być kazekage. Mieć więź i życ dla tej wioski. Przez ciężką pracę, chcę być szanowany przez wszystkich."

"Istnieję po to by zabijać. Zabijając zabójców odkryłem sens własnego życia."

"Dopóki myślę w ten sposób o samym sobie świat wydaje sie piękny.
Dopóki na tym świecie są ludzie których można zabić,
bym mógł doświadczać radości życia, moje istnienie ma sens." 

"I finally understand… I'm alone. I won't believe in anyone, or love anyone. I'm alone."
W końcu zrozumiałem... jestem sam. Nie uwierzę nikomu, ani nikogo nie pokocham... jestem sam.

(To Kankurō) "I will work hard, because I want to become acknowledged by others. That's what I thought when I look at Naruto Uzumaki. Bonds with others… Up until now, I only known them as hate and murderous intent. But I wonder, what is that bond he longed for? Now I understand, even only a little. Pain, sadness… and joy. These feelings allow you to understand others."
Będę ciężko pracować, ponieważ chcę być uznawany przez innych. O tym pomyślałem gdy ujarzałem Uzumaki Naruto. Więzi z innymi... Do tej pory znałem je tylko jako nienawiść i mordercze zamiary. Ale zastanawiam się, jaka jest więź, której on pragnie? Teraz rozumiem, nawet tylko trochę. Ból, smutek i... radość. Te uczucia pozwalają ci zrozumieć innych.

(To Naruto and Shikamaru) "I am a relic they want to get rid of, so why do I exist and live? In order to exist you need a purpose, to exist for no reason is the same as being dead… I would love only myself and fight for only myself. If all other people exist to magnify that love, then there is no more a splendid universe than this one…"[35]
"Dla nich jestem tylko reliktem z przeszłości który chcą wymazać. Więc dlaczego powinienem wciąż istnieć?  Ale każdy potrzebuje powodu do życia. W przeciwnym wypadku to tak samo, jakby być martwym....  Kocham tylko siebie i walczę dla siebie. Jeśli wszyscy inni żyją by umacniać ich miłość, nie ma piękniejszego świata niż ten...

(To Sasuke) "You have the same eyes as I do… the eyes, filled with hatred and death, that long for strength… just like mine… your eyes tell me how badly you wish to kill the one who put you through the hell called loneliness."
(do Sasuke) Masz te same oczy co ja... oczy pełne nienawiści i śmierci, które pragnę siły... tak jak moje... twoje oczy mówią mi jak silnie pragniesz zabić tego, który wprowadziłcię w to piekło zwane samotnością.

(To Tobi) "Peace under an illusion is not true peace. It's only meaningful if the real world manages to accomplish it."[42]
(Do Tobi'ego) Złudny pokój nie jest prawdziwym pokojem. Pokój ma znaczenie tylko jeśli prawdziwy świat zdoła go osiągnąć.

(To Naruto) "Naruto… Just so you know, there will be a war to protect the Eight-Tails and Nine-Tails… in other words you. For the sake of the ninja world and as the Kazekage, I will guard you with my life. If as a member of Akatsuki, Sasuke Uchiha stands in the way of the ninja coalition… I will show him no mercy."
(Do Naruto) Naruto... Po prostu jak wiesz, będzie wojna by ochraniać ośmioogoniastego i dziewięcioogoniastego... innymi słowy was. Ze względu na świat ninja i jako Kazekage będę cię chronić nawet za cenę życia. Jeśli jako członek Akatsuki, Sasuke Uchiha stanie na drodze naszego sojuszu... nie okaże mu litości.

(To Naruto) "I think of you as a friend. I used to think "friend" was just another word… Nothing more, nothing less. But when I met you, I realised what was important was the word's meaning."
(Do Naruto) Myslę o tobie jako przyjacielu. Myślałem, że "przyjaciel" był tylko kolejnym słowem... Ni mniej, ni więcej. Ale gdy cię spotkałem, zrozumiałem jak ważne było znaczenie tego słowa

(To Tsunade about hiding Naruto) "I know him well. He takes too many risks when it comes to his friends… that's why."
(Do Tsunade o ukrywaniu Naruto) Znam go bardzo dobrze. Podejmuje zbyt duże ryzyko, gdy chodzi o jego przyjaciół.... to dlatego. 

(To Kankurō about Naruto) "He was the one who taught me to deepen my bond with my people. Thanks to him, I was able to regain my true self. That village has him, the one who cherishes a friend's bond more than anyone I know. Naruto Uzumaki…. Knowing him and the friends he holds so dear, they will overcome this disaster and grow even stronger from it."
(Do Kankurō o Naruto) On był tym, który nauczył mnie pogłębiać moje więzi z ludźmi. Dzięki niemu, mogłem odzyskać prawdziwego siebie. Ta wioska ma jego, kogoś kto pogłębia przyjacielskie więzie bardziej niż ktokolwiek inny, kogo znam. Naruto Uzumaki... Znanie go i przyjaciół, których tak bardzo ceni, oni pokonają tę katastrofę i staną się przez nią silniejsi.

(Do Naruto): „Mój demon jest równie prawdziwy co ten twój. Jesteśmy tacy sami, samotni, odrzuceni przez społeczeństwo. Nie wierzę, że nie masz czasem ochoty zabić kogoś, kto był lub jest dla ciebie zawadą Takie jest życie Jinchūrikich.”
Haku

Is there... somebody precious to you?
Czy jest ktoś… cenny dla ciebie?

I want to make his dreams come true...
Chcę spełnić jego marzenia…  

When you protect the ones important to you, your true strength will show.
Gdy próbujesz ochronić kogoś dla ciebie ważnego, pokaze się twoja prawdziwa siła.
"Człowiek... Może stać się naprawdę silny dopiero wtedy, gdy postanowi ochronić coś bardzo dla siebie ważnego."

I'm sorry, Zabuza-Sama, I have failed you.
Przepraszam, Zabuza-sama, zawiodłem cię.

I'm sure that the boy I killed, who shared that skill, must also have grown up knowing the pain of which I speak. We are special. We are powerful. And we are feared.
Jestem pewien, że chłopiec, którego zabiłem, który dzielił tę umiejętność, musiał też dorastać znając ten ból, o którym mówię. I jesteśmy przestraszeni.

And I was forced to accept it. That was the most painful thing... Accepting that I was alone in the world. Superfluous. Unwanted. Shunned.
That is when I realized that in all of the world no one needed me. I was alone.
Can you understand? Not having a dream... not being needed by anyone... The pain of merely being alive.
Often people have it wrong, mistakenly believing... that showing mercy to an enemy is kindness. They spare the foe whose life is in their hands... But don't you see? It's an empty existence... to go on living... alone and unloved... when defeat's already cost you your dream!
I musiałem to zaakceptować. To była najbardziej bolesna rzecz… zaakceptowanie tego, że byłem sam na świecie. Niepotrzebny, niechciany, unikany. Tak było gdy zdałem sobie sprawę z tego, że nikt mnie nie potrzebuje. Byłem sam.
Możesz zrozumieć? Nie mieć marzenia… nie być nikomu potrzebnym.. Ból jedynie bycia zywym.
Często ludzie źle to rozumieją, błędnie wierząc… że okazywanie litości wrogom jest miłe. Oszczędzają nieprzyjaciół, których życie jest w ich rękach… Ale czy nie widzisz? To pusta egzystencja… ciągle żyć… sam i niekochany… Kiedy porażka kosztowała cię już marzenie…

Jiraiya
All you need to be a shinobi is the guts to never give up!
Wszystkim czego potrzebujesz by być shinobi jest odwaga by nigdy się nie poddawać!

The most important ninja talent... is not the number of techniques one acquires. The most important thing... is a spirit that never gives up!
Najważniejszym talentem ninja… nie jest liczba nabytych technik. Najważniejszą rzeczą… jest zapł by nigdy się nie poddawać.

[Advising Naruto to forget about Sasuke] It's not only jutsus' and power. As Shinobi, we must be able to make sure we have proper judgment and make good decisions. If you want to live as a Shinobi, you must be wise. If you're a fool... then it will be a world full of pain. That's reality.
If you go after Sasuke... you will return with nothing, if you return at all. But a fool as great as you are may be able to make this work. When you leave the hospital, get ready, you big fool.
A person who feels nothing at the death of those close to him is no different than a butcher.
I don't need that Uchiha kid.. Because there's no fun in teaching a prodigy that was born perfect.
[radząc Naruto by zapomniał o Sasuke] To nie tylko jutsu i siła. Jako shinobi, musimy mieć właściwe osądy i podejmować dobre decyzje. Jeśli chcesz żyć jak Shinobi, musisz być mądry. Jeśli jesteś głupcem… wówczas to będzie świat pełem bólu. To rzeczywistość. Jeśli musisz iść za Sasuke… powrócisz z niczym, jeśli wogle powrócisz. Ale tak wielki idiota jak ty może być w stanie tego dokonać. Gdy opuścisz szpital, przygotuj się, ty durniu. Osoba, która nic nie czuje po śmierci kogoś bliskiego, nie jest nikim innym jak rzeźnikiem. Nie potrzebuję tego dziecka Uchih’ów… Bo uczenie geniusza , który urodził się idealny to nie zabawa.

A place where someone still thinks of you; that’s a place you can call home.
Miejsce, gdzie ktoś na ciebie czeka, to miejsce, które możesz nazwać domem.

When people get hurt, they learn to hate… when people hurt others, they become hated and racked with guilt. But knowing that pain allows people to be kind. Pain allows people to grow... and how you grow is up to you.
Gdy ludzie zostają zranieni, uczą się nienawidzić… Gdy ludzi ranią innych zostają znienawidzeni I dręczeni poczuciem winy. Ale poznanie bólupozwal ludzom być miłym. Ból pozwala ludziom dorosnąć… a to jak dojrzewasz zależy od ciebie

Even I can tell that hatred is spreading. I've wanted to do something about it... but I don't know what... but I believe... that someday the day will come when people truly understand one another! If I can't find the answer, it will be up to you to do it!
Nawet mogę powiedzieć, że nienawiść  się szerzy. Chciałem coś z tym zrobić… ale nie wiem co… jednak wierzę… że pewngo dnia nadejdzie dzień, kiedy ludzie szczerze będą się rozumieć! Jeśli nie mogę znaleźć odpowiedzi, to czy to zrobisz będzie zależeć od ciebie!

[To Tsunade] Now my job is to help the next generation, and set a good example for them. And for that I'll gladly lay down my life, and I’ll be smiling the whole time.
[do Tsunade] Teraz moją pracą jest pomóc następnemu pokoleniu I być mu przykładem. Chętnie oddam ku temu moje życie i będę się uśmiechać cały czas.

[To Naruto] Never go back on your word… and never give up. That's your ninja way… and as your mentor… I have no business whining! Because… the student's ninja way should be the master's too!
[do Naruto] Nigdy nie cofasz swoich słów… I nigdy się nie poddajesz. To twoja droga ninja… i jako twój mentor… Nie mam prawa jęczeć! Bo… droga ninja ucznia powinna być też drogą mistrza!

The true measure of a shinobi is not how he lives but how he dies. It's not what they do in life, but what they did before dying that proves their worth. Thinking back on it, my story is one full of failures. Tsunade rejected me every time. I couldn't save my friend, I failed to protect my student… and my teacher. Compared with the Hokage who came before me, my accomplishments have all been petty and insignificant. I wanted to die like them…
O byciu shinobi nie świadczy to jak żyjesz ale to jak umierasz. Nie chodzi o to co się robiło, ale o to czego dokonało się przed śmiercią. Myśląc wstecz, moja historia jest pełna porażek. Tsunade odrzucała mnie za każdym razem. Nie mogłem ocalić mojego przyjaciela, zawiodłem w ochronie ucznia… i mojego nauczyciela. Porównując z Hokage, którzy byli przede mną, wszystkie moje osiągnięcia były błahe i nieistotne. Chciałem umrzeć jak oni…

[Last words] There, that ending… was a little better. The frog at the bottom of the well drifts off into the great ocean. Heh heh… yep… pretty damn honourable… pretty damn honourable… I guess it's time to put down my pen. Right… I need a title for the next book… let's see… Ah, got it… 'The Tale of Naruto Uzumaki'… perfect.
[Ostatnie słowa] Ta… ten koniec… był trochę lepszy. Żaba na dole studni płynie daleko do wielkiego oceanu. Heh heh… yep… Całkiem godnie... Dość całkiem godnie... Myślę, że to czas by odłożyć moje pióro. Właśnie… Potrzebuję tytułu dla następnej książki... zobaczmy… Ach, mam… „Opowieść o Uzumaki’m Naruto”… idealnie.Ok. To tyle. Wystarczy?
Pozdrawiam
Aga <3

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz